European Partnership Portfolio

The portfolio of European Partnerships includes 49 candidates within the 1st Strategic Plan of Horizon Europe (2021 – 2024). Further Partnerships are expected for the 2nd Strategic Plan (2025 – 2027).

The current list of European Partnerships is listed in Annex 7 of the Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.

EUPartnership-Portfolio.jpg